2014 Mangrove Tree Movie Studio Design Competition Awards Announced

 2015-07-24

Recently, 2015 AIM “Mangrove Tree Movie Studio Design Competition” has announced the winners of the four awards. Check out the winning entries below.

Mangrove Movie Studio Award
Lei Mao/Lingxiao Zhang/Danli Sheng
 
Mangrove Space Innovation Award
Yongshan Cao/Jian Geng/ Xingjie Cai/ Huanyan Chen/ Fuyou Jia 
 
Mangrove Digital Innovation Award
Taiyu Zhou/ Jiamu Fan/ Liyong Wang/ Nan Jiang/ Yueyin Qi/ Bingbing Xu/ Chao Yu/ Xiaoyu Cai
Hebei University
 
Mangrove Vision Art Award
Jiaqi Xu, Columbia University
Jiayuan Liu, USC School of Cinematic Arts
Shuning Fan, Cornell University
Xian Lai, Columbia University
 
Award works have been uploaded on "Awards" page.

Selected Works of Margrove Tree Movie Studio Design Competition

2015-3-3

2014 Margrove Tree Movie Studio Design Competition has been completed the first judging stage.
We have posted all selected works on the website, and welcome all people leave review comments.